Slnko a historia fyziky

  

                                

Slnko so svojím žiarením je jedným zo základných faktorov, ktoré podmienili vznik života na našej planéte. Ľudia si už od pradávna uvedomovali jeho význam a preto si ho uctievali jako darcu života, svetla i tepla. V počiatkoch vývoja ľudstva ľudia pripisovali Slnku božský charakter a v jednotlivých kútoch Zeme sa rozšírili kulty, ktoré ho oslavovali. Až v starom Grécku po prvýkrát sa Slnko nepokladalo za božstvo.

-       v roku 434 p.n.l. antický a grécky filozof Anaxagoras Kalazomen vyslovil hypotézu, že Slnko je ohnivá guľa vznášajúca sa nad Zemou

-      neskôr grécky matematik a filozof Pytagoras vyslovil názor, že Zem je guľatá

-      Hiketas a Equantos učili, že Zem sa pohybuje  a následkom jej rotácie nastáva striedanie dňa a noci

-       V 3. Storočí p.n.l. Aristachos zo Samu vyslovil myšlienku, že planéty obihajú okolo Slnka a tiež sa pokúsil vysvetliť striedanie ročných období

                                                        

                                                              Aristochos zo Samu...

 

-      Nesprávne učenie Aristotela a Ptolemaya, ako vtedajších autorít zatienilo však tieto myšlinky a ľudia verili geocentrickej teórii, podľa ktorej sa Slnko otáča okolo Zeme

           

Prešlo veľa storočí, kým sa presadil názor, že Slnko sa nepohybuje okolo Zeme, ale je tomu naopak, najväčšiu zásluhu má na tom najmä Mikuláš Kopernik, ktorý toto tvrdenie prezentoval v 16. Storočí prostredníctvom svojich prác. K značnému rozvoju v oblasti fyziky a astronómie prispeli i Galileo Galilei, Izák Newton a Johanes Kepler.

 

        

            Galileo Galilei...                    Mikuláš Kopernik...                  Johanes Kepler...

 

-      V roku 1608 holanďan Lippersheim vynašiel ďalekohlad, čo významne pomohlo pri ďaľšom skúmaní vlastností a štruktúry Slnka

-      1609 Galileo Galilei prvýkrát použil ďalekohlad na astronomické pozorovanie1610 Galileo Galilei prvýkrát pozoroval slnečné škvrny

-      koniec 17. Storočia - Izák Newton pozoroval rozklad bieleho slnečného svetla na jeho farebné zložky

-      1820 - vynájdenie fotografie - fotografie Slnka umožnili zistiť javy, ktoré pozorovaním voľným okom nevidieť. Po prvýkrát bolo odfotografované slnečné spektrum

-      1929 - pomocou spektrografie bolo možné určiť chemické zloženie Slnka

-      v 20. Storočí sa uskuočňoval výskum prostredníctvom informácií získaných z rakiet, umelých družíc, respektíve z kozmických lodí pohybujúcich sa po obežnej dráhe -došlo k objavu magnetického poľa Slnka

-      dokázalo sa, že Slnko je zdrojom rádiového, kozmického, ultrafialového, infračerveného a röntgenového žiarenia, ktoré pohlcuje Zemská atmosféra.

Zaujímavosť

 

Legenda o gréckom matematikovi a fyzikovi Archimedovi hovorí, že chcel pomocou sústavy zrkadiel podpáliť drevené plavidlá rímskeho loďstva v Syrakúzach počas druhej púnskej vojny. Dnes sa mnohí domnievajú, že takáto predstava skazy rímskej eskadry je iba krásna fantázia, lebo ľudia v 3. Storočí p.n.l. ešte nevedeli robiť dostatočne presné a veľké zrkadlá, ktorých využitím by bolo možné z neveľkej vzdialenosti podpáliť lode. No už to , že vôbec takáto fantázia vznikla je pozoruhodné.

top...